تعرفه اقدامات کنسولی

(ار تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 1397)

 

روادید یکبار تردد

70 دلار آمریکا (20-4 روز)

140 دلار آمریکا (3-1 روز)

روادید دوبار تردد

112 دلار آمریکا (20-4 روز)

224 دلار آمریکا (3-1 روز)

روادید کثیرالمسافرت

210 دلار آمریکا (20-4 روز)

420 دلار آمریکا (3-1 روز)

 

28  دلار آمریکا

انتقال ویزا به گذرنامه جدید (5 روز)

42  دلار آمریکا

تایید کنسولی مدارک (بابت هر مدرک)       

21  دلار آمریکا

تایید رسمی کپی مدرک (هر صفحه)

35  دلار آمریکا

تایید رسمی ترجمه (از فارسی به روسی)

49  دلار آمریکا

تایید رسمی ترجمه (از روسی به فارسی)

14  دلار آمریکا

تایید رسمی امضاء

14  دلار آمریکا

انجام اقدامات کنسولی در ایام تعطیلات