تعرفه اقدامات کنسولی

(ار تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 1397)

 

روادید یکبار تردد

80 دلار آمریکا (20-4 روز)

160 دلار آمریکا (3-1 روز)

روادید دوبار تردد

128 دلار آمریکا (20-4 روز)

256 دلار آمریکا (3-1 روز)

روادید کثیرالمسافرت

240 دلار آمریکا (20-4 روز)

480 دلار آمریکا (3-1 روز)

 

28  دلار آمریکا

انتقال ویزا به گذرنامه جدید (5 روز)

42  دلار آمریکا

تایید کنسولی مدارک (بابت هر مدرک)       

14  دلار آمریکا

تایید رسمی کپی مدرک (هر صفحه)

35  دلار آمریکا

تایید رسمی ترجمه (از فارسی به روسی)

49  دلار آمریکا

تایید رسمی ترجمه (از روسی به فارسی)

14  دلار آمریکا

تایید رسمی امضاء

14  دلار آمریکا

انجام اقدامات کنسولی در ایام تعطیلات